Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a stawka godzinowa została podniesiona do 14,7 zł – poinformował wiceminister tego resortu Stanisław Szwed.

W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł. Jest to 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Minimalna stawka godzinowa w tym roku to 13,70 zł.
- Zaproponowaliśmy, żeby w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie wynosiło 2250 zł brutto, dlatego stawka godzinowa powinna wynosić 14,7 zł. Z przepisów wynika, że najniższa stawka powinna wynosić 2217 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,5 zł. Zaproponowaliśmy więcej, żeby utrzymać płacę minimalną na poziomie ok. 47 proc. w stosunku do średniej płacy - wyjaśnił Szwed.
Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów do 15 czerwca ma obowiązek przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, a strona społeczna musi te propozycje zaopiniować. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, wówczas wysokość minimalnej płacy zostanie wyznaczona w drodze rozporządzenia. Tak samo, jak to się zdarzyło w ubiegłym roku,
Od 1 stycznia ubiegłego roku obowiązuje wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa. Dotyczy to nie tylko osób pracujących etatach, na podstawie umów zleceń, ale także samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa dokładnie określa kiedy takie rozwiązanie ma być stosowane: m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalną stawkę godzinową stosuje się również przy wszelkiego rodzaju umowach, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia, czy jest ono ustalone według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.
Minimalne godzinowe wynagrodzenie za pracę nie obowiązuje m.in. w rodzinnych domach pomocy i w przypadku umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy również m.in. zleceniobiorców, którzy samodzielnie ustalają miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.