W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Miasta Brodnicy otrzyma dofinansowanie w wysokości 840 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną.

Nabór do programu był prowadzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa od 4 października do 5 listopada 2021 r. Uprawnione do wzięcia w nim udziału były gminy, na których terenie w przeszłości działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Do konkursu przystąpiły 1604 gminy.

Gmina Miasta Brodnicy złożyła wniosek o dofinansowanie na zakup 336 laptopów. Zgodnie z listą wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, gmina uzyska środki w wysokości 840 000,00 zł.

Już wkrótce podpisana zostanie umowa i ogłoszony przetarg na zakup w/w sprzętu. Informacje związane z przekazaniem sprzętu pełnoletnim uczniom/rodzicom zamieszczone zostaną na naszej stronie www.brodnica.pl oraz przesłane zostaną drogą elektroniczną za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego.